Lujuusopin perusteiden testi

Miten materiaalin kimmomoduulin ja liukumoduulin suuruudet suhtautuvat toisiinsa?
  Kimmomoduuli on aina liukumoduulia suurempi.
  Liukumoduuli on aina kimmomoduulia suurempi.
  Se kumpi on suurempi riippu materiaalista.
  Kimmomoduuli ja liukumoduuli ovat aina yhtäsuuria.

 

Mikä on pääjännitys?
  Lujuusopin opiskelusta aiheutuva vakavahko oireyhtymä.
  Sen suunnan normaalijännitys, jossa leikkausjännitys on nolla.
  Sen suunnan leikkausjännitys, jossa normaalijännitys on nolla.
  Leikkausjännityksen maksimiarvo.

 

Mikä seuraavista teräksen myötörajaa koskevista väitteistä ei pidä paikkaansa?
  Myötöraja on aina suhteellisuusrajaa suurempi.
  Myötölujittumisalueella jännitys on myötörajaa pienempi.
  Myötörajan ylityksen jälkeen syntyneet venymät eivät ole palautuvia.
  Standarditeräksen S235 myötöraja on 235 MPa.

 

Miten vetosauvan pituuden muutos riippuu materiaalin kimmomoduulista?
  Riippuvuus on kohtuullisella tarkkuudella parabolinen.
  Ei riipu lainkaan kimmomoduulista.
  Se on suoraan verrannollinen kimmomoduulin arvoon.
  Se on kääntäen verrannollinen kimmomoduulin arvoon.

 

Mikä seuraavista palkin normaalijännitystä koskevista väitteistä pitää paikkansa?
  Palkin normaalijännitys on aina niin pieni, ettei sitä kannata ottaa huomioon.
  Suurin normaalijännitys esiintyy usein palkin pintakeskiön kohdalla.
  Taivutuspalkin normaalijännitys on kaikissa poikkileikkauksen pisteissä sama.
  Itseisarvoltaan suurin jännitys on nurkassa, joka on kauimpana neutraaliakselista.

 

Mikä seuraavista palkin taipumaa koskevista väitteistä ei pidä paikkaansa?
  Teräspalkin maksimitaipumaa voidaan pienentää käyttämällä lujempaa teräslaatua.
  Kimmoviivan differentiaaliyhtälöstä saadaan taivutusmomentin aiheuttama taipuma.
  Palkin poikkileikkauksen neliömomentti taivutusakselin suhteen vaikuttaa taipuman arvoihin.
  Leikkausvoiman aiheuttama taipuma on hoikalla palkilla merkityksetön.

 

Mikä seuraavista vääntökeskiötä koskevista väitteistä pitää paikkansa?
  Vääntökeskiö ja pintakeskiö ovat aina samassa pisteessä.
  Vääntökeskiö on piste, jossa esiintyy leikkausjännityksen maksimiarvo.
  Vääntökeskiö on piste, jonka ympäri poikkileikkaus kiertyy vääntökulman.
  Vääntökeskiö ei sijaitse poikkileikkauksen symmetria-akselilla.

 

Minkä Eulerin perusnurjahdustapauksen nurjahdusvoima on toiseksi pienin?
  Tuennat ovat: vapaa pää ja jäykkä.
  Tuennat ovat: jäykkä ja jäykkä.
  Tuennat ovat: nivel ja nivel.
  Tuennat ovat: nivel ja jäykkä.

 

Mikä on tarkin tunnettu lujuushypoteesi teräksen myötövaurion tutkimiseen?
  Maksimileikkausjännityshypoteesi (MLJH).
  Sisäisen kitkan hypoteesi (SKH).
  Maksimipääjännityshypoteesi (MPJH).
  Vakiovääristymisenergiahypoteesi (VVEH).

 

Mitä tarkoittaa materiaalin vaihtolujuus?
  Suurinta mahdollista ylempää rajajännitystä alemman rajajännityksen ollessa nolla.
  Suurinta mahdollista jännitysamplitudia keskijännityksen ollessa nolla.
  Suurinta mahdollista keskijännitystä jännitysamplitudin ollessa nolla.
  Suurinta mahdollista jännityksen vaihteluväliä keskijännityksen ollessa nolla.